Chuyện nghề

Tổng hợp các tay chơi On-demand giao hàng hoặc chở người

Xem link chi tiết ở đây.

Thấy chúng tôi vẫn liệt kê thiếu, comment ở dưới hộ cái nhé.

Founder and CEO of startup Viec.co, an on-demand staffing platform. Former @GHN & Tiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *